Ormanda tesis yapılabilecek

Orman alanlarının 'kamu yararı ve zaruret' halinde kiralanması ve tesis yapılmasını öngören yasa geçti. Vetolu değişiklikler de yeniden düzenlendi.

ANKARA - Orman niteliğini kaybetmiş orman arazilerini (2B) satmak için Anayasa'yı değiştirme girişiminde bulunan hükümet, benzer bir düzenlemeye imza attı. Orman alanlarının kiraya verilmesini ve tesis yapılmasını öngören yasa, Meclis'ten geçti. Yasanın bazı maddeleri daha önce Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmişti.
CHP'lilerin mahkemenin iptal gerekçelerini tam karşılamadığını belirterek karşı çıktıkları düzenleme şunları getiriyor:

  • Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atıksu, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesisleri, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıklar, devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın devlet ormanı üzerinde bulunması ve yapılmasına, kamu yararı ve zaruret olması halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca
    izin verilecek. Bu konudaki izin süresi 49 yılı geçemeyecek.
  • Bu alanlarda devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Genel Müdürlüğü'nün tasarrufuna geçecek. Söz konusu tesisler, Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilecek veya kiraya verilerek değerlendirilecek.
  • İzin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle 99 yıla kadar uzatılabilecek.
  • Bina ve tesislere, tüzelkişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarına ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca izin verilecek. Kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca belirlenecek.
  • Mili park alanlarındaki yapı ve tesisler, 29 yıllığına kiraya verilebilecek.