Özel polikliniklere yeni düzenleme

Polikliniklerin cerrahi müdahale birimleri, Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulacak Bilim Komisyonu'nca yakın takibe alınacak.

Özel sağlık kuruluşlarının, cerrahi
müdahale birimlerinde uygulanacak müdahalelerin incelenmesi ve tespiti, birimlerin açılması, değerlendirilmesi ve kapatılmasıyla ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Sağlık Bakanlığı'nca Bilim
Komisyonu oluşturulacak.
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, kuruluş senedinde sağlık hizmeti sunumuyla ilgili düzenleme bulunan vakıfların yanı sıra kanunla kurulan kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da yalnızca tıp merkezlerini ve kuruluş amaçlarında belirtilen tıp dalıyla ilgili özel dal merkezlerini açıp işletebilecek.
Yönetmelikte daha önce binanın giriş katında faaliyet göstermesi zorunluluğu bulunan acil ünitesinin, sağlık kuruluşunun girişine yakın bir yerde faaliyet göstermesi yeterli olacak. Tıp merkezleri, acil ünitesini, asgari malzeme, araç ve ilaçları, 24 saat süreyle kullanıma
hazır bulunduracak.
Tıp merkezleri bünyesinde, bakanlıkça ruhsatlı radyoloji laboratuvarları bulundurulması zorunlu tutulacak. Tıp merkezi dışındaki sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tetkiklerde kullanılmak üzere, 3 aylık kurs aldığına dair sertifikası bulunan hekim veya hekimlerce kullanılmak
üzere gerekli izin işlemleri tamamlanmış bir röntgen cihazı bulundurulabilecek.

KOMİSYONLAR

Sağlık kuruluşlarını yerinde inceleyen 'Teknik değerlendirme
komisyonu', İl Sağlık Müdürü başkanlığında, en az 3 kişilik klinik şef veya şef yardımcısından oluşacak. Komisyon raporunda, birimlerin fiziksel ve araç-gereç bakımından yeterliliği, asgari tıbbi cihaz, donanım ve personelin olup olmadığı yer alacak.
Cerrahi müdahale birimlerinde uygulanacak müdahalelerin incelenmesi ve tespiti, birimlerin açılması, değerlendirilmesi ve
kapatılmasıyla ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Bakanlıkça 'Cerrahi Müdahale Birimi Bilim Komisyonu' oluşturulacak.
Komisyon, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü başkanlığında, genel müdür yardımcısı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, en az bir klinik şef veya şef
yardımcısı, bakanlık eğitim hastanelerinden bir anesteziyoloji ve reanimasyon klinik şefi veya şef yardımcısından oluşacak.