Radikal'de yeni bir yazar

Hasan Celal Güzel, bugünden başlayarak salı, perşembe ve pazar günleri Radikal'de yazacak. Güzel'in ilk yazısının başlığı şöyle: 'Kimlik tartışması.'
Haber: HASAN CELAL GÜZEL / Arşivi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, yeniden bir kimlik tartışması girdabına sokuldu. Şemdinli olayları dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı'nı birleştirici 'üstkimlik' olarak gösteren konuşmasına, anamuhalefet partisi başkanı Baykal, asıl üstkimliğin 'Türk milleti' kimliği olduğunu söyleyerek cevap verdi.
Aslına bakarsanız, Erdoğan 'Türk milleti' kavramını reddetmediği gibi, Baykal da 'TC vatandaşlığı' kimliğini inkâr etmiyor. Başbakan'ın daha dün denilebilecek kadar yakın bir zamanda 'Tek millet, tek devlet' sloganını kullanması ve CHP programında TC vatandaşlığının vurgulanması, bu paralelliği gösteriyor.
Bizim neslimizin sıkça kullandığı, Muhibbî'nin (Kanunî) bir mısraından alınmış hoş bir söz vardır: 'Cümlenin maksûdu bir ammâ rivayet muhtelif'. Siyasi liderlerimiz de, 'Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü' konusunda elbette hemfikirdirler; ancak ifade tarzlarındaki farklılıklar ve popülist yaklaşımlar lüzumsuz tartışmalara yol açmaktadır.
* * *
Dünyanın her yerinde devletleri yönetenler, siyaset bilimi, hukuk, sosyoloji ve tarih konusunda asgarî bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Hele Türkiye gibi, çok köklü bir tarih ve kültür mirasına sahip bir ülkenin yönetimi söz konusu ise, devleti idare edenlerin temel kavramları kullanırken dikkatli ve şuurlu olmaları gerekir. 'Millet', 'vatan', 'kimlik', 'vatandaşlık' gibi ana mefhumları, tarihi gelişimi ve etrafında cereyan eden tartışmaları ile birlikte değerlendirmek lazımdır. Sorumlu mevkilerde bulunanların yanlış ifadeleri, bazen yılların, hatta asırların siyasi birikimini bir anda tahrip edebilir.
Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 82 yıl geçmiş olmasına rağmen, milleti ve devleti meydana getiren temel kavramlar konusunda hâlâ mutabakata varılmamış olması, gerçekten esef vericidir.
* * *
'Kimlik' sorununu, siyasi, kültürel, sosyolojik ve tarihi yönlerden ayrıntılı şekilde anlatacak değiliz. Ancak, meseleyi iyi niyetle ele alan herkesin kabul edebileceği bir nihai gerçek vardır. Bu gerçek, üniter (tekçi) yapıdaki bütün milli devletlerin anayasalarında temel hükümler arasında yerini almıştır. Buna göre, siyasi ve hukuki bakımdan önce 'TC vatandaşlığı' esastır. Bu siyasi ve hukuki kimlik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkese eşit şekilde tanınmış ve uygulanmıştır. TC vatandaşları arasında hiçbir hukukî farklılığın bulunduğu söylenemez.
Lakin, sadece siyasi ve hukuki üstkimliği ifade eden 'TC vatandaşlığı' ve coğrafi bir kavramdan ibaret olan 'Türkiyelilik', toplumdaki birlik ve bütünlüğü sağlamada yeterli değildir. Bu çerçevede bütün vatandaşları kapsayan üstkimliğimiz 'Türk kimliği'dir. TC vatandaşları, etnik menşeleri ne olursa olsun, bu kimlik çerçevesinde 'Türk' kabul edilirler. 'Türk milleti', 'Türk devleti' derken kullandığımız 'Türk' sıfatı, bir etnik nitelendirmeyi değil, daha üst bir kimlikle vatandaşlık sınırlarını ifade etmektedir.
Aksi takdirde, sadece 'coğrafya'dan ibaret bir vatan anlayışı ve nüfus cüzdanı ile sınırlı bir kimlik anlayışıyla kitleleri bir arada tutmanız mümkün değildir. Üstkimlikteki 'Türklüğün' yerine 'Türkiyeliliği' geçirirseniz, içi boşaltılmış kuru bir pasaport ve etnisite peşindeki milyonlarla karşı karşıya kalırsınız. 'Türkiyelilik' iddiası, sosyal barışı bozar; toplumdaki bölünmeleri hızlandırır ve kaynaşmayı azaltır; çeşitli 'altkimlik grupları'nı ırkçı ayrımlara yönlendirir.
* * *
'Etnik altkimlik', hiçbir şekilde bir milletin fertlerini ve bir devletin vatandaşlarını ifade etmez. Bundan, sadece sosyal ve kültürel mensubiyet anlaşılır. Kaldı ki, Türkiye'de etnik altkimlikler arasındaki sosyal ve kültürel farklar da yok denecek kadar önemsizdir.
Kısaca Türkiye, birbirinden kopuk kültürlerin oluşturduğu bir 'mozaik' değil, birbirini tamamlayan renklerden meydana gelen ve bütünlüğü olan bir tablodur.


    http://www.radikal.com.tr/7645807645800

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.