Skandal: THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu

Skandal: THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu
Skandal: THY 2 ağır hastayı uçakta unuttu
THY'nin 7 Ekim'de İstanbul-Stuttgart seferini yapan uçağında Almanya'ya nakledilen iki hasta unutuldu. Uçakta iki saat kalan hastalar Kızılhaç tarafından kurtarıldı. Hastalardan birinin kalp kri­zi ge­çir­di­ği ve ak­ci­ğer­le­rin­de ödem oluş­tu­ğu be­lir­lendi.

RADİKAL - THY’­nin 7 Eki­m günü İs­tan­bu­l’­dan 19.30’da kal­kan Stutt­gart se­fe­rin­de bir skandal ya­şan­dı. Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, tra­fik ka­za­sın­da ya­ra­lan bir has­ta ile kal­ça­sı kı­rı­lan 80 yaşındaki Ner­mi­ye Ba­şak, bu uçak­la Al­man­ya­’ya gi­di­yor­du. Uçak 20.45’te Stutt­gar­t’­a in­di. Yol­cu­lar ve uçuş eki­bi uça­ğı terk et­ti. An­cak iki has­ta uçağın içinde unu­tul­du.

Saatler geç­tik­çe 2 has­ta da acı­dan çığ­lık at­ma­ya ve uça­ğın du­va­rı­nı yum­ruk­la­ma­ya baş­la­dı. Ba­şa­k’­ın kı­zı Se­vim Ünal, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Uça­ğa gön­de­ri­len Kı­zıl­haç eki­bi has­ta­la­rı güç­lük­le tah­li­ye ede­bil­di. Ge­ce ya­rı­sı hastaneye götürülebilen Başak’ın kalp kri­zi ge­çir­di­ği ve ak­ci­ğer­le­rin­de ödem oluş­tu­ğu be­lir­lendi.