Sokağa rahat çıkma tarihi 2012

Özürlüler Yasası'nın 1 Temmuz 2005'te çıkarılarak yürürlüğe girdi. Kamusal alanların engellilere uygun hale getirilmesi için yedi yıllık süre verildi. Çıkan yasayla engellilerin hayatlarında da çok değişiklik olmadı.

İSTANBUL - Özürlüler Yasası'nın 1 Temmuz 2005'te çıkarılarak yürürlüğe girdi. Kamusal alanların engellilere uygun hale getirilmesi için yedi yıllık süre verildi. Çıkan yasayla engellilerin hayatlarında da çok değişiklik olmadı.
İstanbul Barosu Engelliler Komisyonu Başkanı avukat Güler Polat, bunun
nedeni olarak uygulama için yürürlüğe konulan yönetmelikleri gösteriyor. Polat, "Yasada hüküm altına alınmış birçok hak, yönetmeliklerde getirilen düzenlemelerle bizi başladığımız noktaya geri döndürdü" dedi. Polat, buna örnek olarak 'Korumalı İşyerleri'ni gösterdi. 30 Mayıs 2006'da yayımlanan yönetmelik için Polat, "Normalde çalışma hayatında dezavantajlı grup olan engellilere destek olmak isteyen işverenlere vergi ve sair külfetlerinin azaltılması gerekirdi. Ancak yönetmelik işverene en ufak bir avantaj sağlanmadan çıktı" diye konuştu.
'Daha da zorlaştırıldı'
Engelliler lehine getirilmiş gibi görünen birçok düzenlemenin hayata geçirilmesinin zorlaştırıldığını belirten Polat şöyle devam etti: "Bu yaklaşımın en çarpıcı örneği Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan ve özürlü bireyin yaşadığı apartman dairesinde; binaya giriş çıkışının sağlanması için gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin yönetmelik. Kanunda yapılan
değişiklik anılan yönetmelikle birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan süreç şöyle: 'Engelli yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde' gibi subjektif değerlendirmeye açık bir tanıma uygun olan değişiklik talebinin, kat malikleri kurulu oybirliğiyle kabul edilmemesi halinde belediyeye müracaat edecek. Toplanmasıyla karar alması çok zor ve özel olarak bu iş için kurulacak komisyon tadilata onay verirse masrafını tamamen kendisi karşılayarak değişikliği yapacak. Buraya kadar hoş görebileceğimiz bu sürecin sonuysa şöyle: 'Özürlünün kullandığı bağımsız bölümü bir daha kullanmamak üzere tahliye edilmesi durumunda, yapılan tadilatlar hakkında bina yönetiminin oyçokluğuyla alacağı karara göre işlem yapılır.' Yani yapılırken uzun uzun proje tadilinin değerlendirilmesi gerekirken yıkımı için herhangi bir denetime gerek görmemiştir."
'Gerçekçi yaklaşılmıyor'
Polat, Türkiye'de yasa koyucunun sorunlara yaklaşımının gerçekçi ve kalıcı olmadığını söyledi. Kamusal alanların engellilerin erişimine uygun hale getirmek yedi yıllık süre verildiğini belirten Polat, "Bu devletin 2012'ye kadar sorumluluktan kurtulmasını sağladı. Özürlünün sokağa çıkabilmesi, işine gidip gelebilmes için 2012'yi beklemesi gerekiyor, tabii o zaman da süreyi uzatan yeni bir kanun çıkmazsa" diye konuştu.
Kim engelli sayılıyor?
5378 sayılı 'Özürlüler Kanunu'nun 3b maddesinde 'özürlü', 'doğuştan
veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi' olarak tanımlanıyor.