Sosyal güvenlikte reforma doğru (4)

Reform, 14 milyon 390 bin vatandaşı daha sosyal güvenlik şemsiyesine alacak. Sağlıkta eşit hizmeti getirmeyi hedefleyen sistemde, parası olmayanın primini devlet verecek.
Haber: GÜVEN SAK / Arşivi

Reformun ikinci ayağı olan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler idaresi ile sağlık reformunun eşit muamele ilkesi birbirleriyle aslında alakalıdır. Sosyal yardım faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak, gerçekten muhtaç olanlara yardımı, nesnel ölçütlere dayalı bir gelir testi (means testing) dahilinde, ulaştırmayı hedefleyen bir idare oluşturulması hedeflenmektedir.
Düzenli geliri olmadığı için genel sağlık sigortası primlerini ödeyemeyenlerin, prim ödemelerini işte bu yeni idare yapacaktır. Böylece genellikle süreklilik arz etmeyen, arızi desteklere dayalı sosyal yardım sistemimiz, sürekli destek içeren mekanizmalarla teçhiz edilebilecektir. Sosyal güvenlik reformu sonucu, genel sağlık sigortasına bu yolla yapılacak katkı yoluyla, sistem daha kapsamlı hale geleceğinden, sağlık sigortası mekanizmalarımızın istismarını sınırlandırabilmek de mümkün olabilecektir.
Suiistimaller en aza indirilecek
Beyaz Kitaba bakıldığında ise, SSK ve BağKur'dan sağlık karnesi alanların sayısı, sırasıyla, 23 milyon ve 9 milyon 150 bin kişidir. Emekli Sandığı ise 10 milyon 50 bin kişiye sağlık sigortası sağlamaktadır. Yeşil kart kapsamında ise 13 milyon kişi bulunmakta. Buna göre, hiçbir sağlık sigortası kapsamına dahil olmayan vatandaşların sayısı 14 milyon 390 bin kişidir. İşte, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bu kişilerin prim ödemelerinin sosyal yardım kapsamında düzenli bir ödeme kalemi haline dönüştürülmesi düşünülmektedir. Herkesin ilke olarak kapsama alındığı bir sistem, suiistimal ihtimalini de kendiliğinden en aza indirgemektedir.
Ayrıca ilk kez toplumun en muhtaç kesimlerine yönelik, somut ve düzenli (arızi olmayan) bir düzenleme getirilmektedir. Türkiye ekonomisi, 2001 yılı krizi sonrasında hızlı bir toparlanma sürecine girmiş bulunmaktadır. Ancak toplumun her kesimi bu ekonomik toparlanmadan aynı ölçüde yararlanamamaktadır. Daha önce yararlananların, daha geç yararlanacakları tazmin etmesi halinde, zaten başlayan reform sürecinin siyasi sürdürülebilirliği de artacaktır.
SSK açığı sürecek mi?
Emeklilik sigortası, bu kez sosyal güvenlik reformunun kısıtlı bir bölümünü oluşturuyorve ilk bakışta bireysel emeklilik sistemine yeni teşvik sağlanmıyor. Ancak 1999'daki reformun kazanımlarına rağmen, emeklilik sigortası sistemimizi 2037 sonrasında olumsuz etkileyecek olan, yaşlılık krizine karşı şimdiden bazı tedbirler de öneriliyor. Ancak, yeni sistem, bu tedbirleri, şimdi değil, 2035 civarında uygulamaya koyuyor. Problem bundan otuz yıl sonrasını ilgilendirdiği için, kimse de çıkıp, bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmıyor. Tedbirler zaten ileride alınacağı için, mevcut kamu sigortacılığı sistemimiz de değişmeden kalıyor.
Galiba konuyu düşünmeyi bir süre için erteliyoruz. Önce yeni bir merhaleyi daha aşmamız lazım. Hele bir o bitsin, içinde bulunduğumuz konjonktür bir değişsin. "Bakalım, Mevlam, nasıl eyler?" yaklaşımı içinde gibi duruyoruz. Bakın bunu biraz daha ayrıntılı tartışmalıyız.
ILO'nun verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusun yüzde 7'sine ulaşmaları 2012 yılında olacak. 2039 yılında
ise 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 14'e ulaşacak. Böylece yüzde 7'den yüzde 14'e 27 yıl içinde çıkacağız. Bu süre Fransa'da 115 yıl sürmüş, İsveç'te 85 yıl, ABD'de 75 yıl, İngiltere'de 45 yıl, Japonya'da ise 26 yıl. Yaşlı sayısının hızlı artmaya aday olduğu ülke olduğumuza göre, bu demografik değişimin emeklilik sigortası sistemimiz üzerindeki etkisini de dikkate almak durumundayız.
Sistemin açıkları büyüyecek
Nüfus hızlı yaşlanacağına göre, sistemimizin açıklarının da büyümesi gerekiyor. İşte bizim için 'yaşlılık krizi'nden anlaşılması gereken durum bu kadar açık. Nüfusumuz yaşlandıkça, aktif ve pasif sigortalılar arasındaki denge değişmeye başlayacak. Havuzun musluğu daralırken, gider deliği demografik değişimle giderek büyüyecek. Nitekim rakamların otuz yıl sonra emeklilik sigortası sisteminin açıklarında ciddi bir artışa işaret ettiğini yukarıda ifade ettik.
Beyaz Kitap'taki öneri, bundan otuz yıl sonra emekli olma yaşının kademeli olarak artırılması ve aylık bağlama oranının düşürülmesi yoluyla ülkemizin bu krize hazırlanmasının yeterli olacağını öne sürüyor. Yapılan öneri mevcut sosyal güvenlik sigotası primlerini azaltmıyor ancak bundan böyle bir artış olmayacağını da taahhüt ediyor. Burada ülkemizin demografik yapısı, yani halen yaklaşık yarısı yirmi beş yaş ve altında olan gençlerin önümüzdeki on-on beş yılda çalışmaya başlayarak yeni prensiplere göre emeklilik sistemine katılacak olmaları, aslında, söyleneni destekliyor.
Unutmayalım: Uygun politika parametreleriyle kâğıt üzerinde çözülemeyecek emeklilik sigortası açığı problemi yoktur.
Önerilen kademeli parametrik reformla birlikte yaşlılık krizine rağmen, emeklilik sigortası sisteminin açıklarının sıfıra indirilebileceği çalışmada gösteriliyor. Üstelik bugüne hiçbir yükümlülük getirmeden. Ne hoş değil mi? Benzer bir saptama, Alper-İmrohoroğlu-Sayan ortak çalışmasında da bulunuyor. Ancak orada, kamu sigortacılığının alanını daraltıp, özel sigortacılığı teşvik edecek bir başka öneri de her nedense geliştiriliyor. Çalışmadaki diğer saptamalarla kıyaslandığında, azıcık acele edilerek ortaya sürülen önerinin tartışılması gerekiyor.
Problemin sonucu 30 yıl sonra
Beyaz Kitap'ta, kamu sigortacılığının yarattığı finansman açığı probleminin çözülüp çözülmediğini öğrenmek için otuz yıl beklemek gerekiyor. Ama şu anda kâğıt üzerinde bakıldığında mesele halledilmiş oluyor. Birazdan bu konuya geleceğiz. Sabır lütfen. Uygun politika parametrelerini, uygun zamanlara yerleştirirseniz, kapatamayacağınız, emeklilik sigortası sistemi açığı yoktur, 'prensip olaraktan, yani'. İşte burada öyle oluyor. Emeklilik yaşını kademeli olarak artırır ve aylık bağlama oranını yani efektif olarak emekli aylıklarını otuz yıl içinde kademeli artırırsak veya artırabilirsek, esasen çözmeyeceğimiz problem bulunmuyor.
Mesele nedir? Mesele bunları gün gelip yapabilme iradesini somut olarak ortaya koyabilmektedir. İşte o, bu memleketin örgütlenme ve işleyişinde kapsamlı değişim ve aktif vatandaşlık bilinci gerektirmektedir. İsterseniz bu konuya en sonunda, daha somut biçimde dönelim.
Emekli Sandığı ne olacak?
Daha önceki reform ataklarında hep devre dışı kalmayı başarmış olan Emekli Sandığı da SKK bünyesinde diğer emeklilik sigortası sistemleri ile birleştiriliyor. Prim ve maaşlarda harmonizasyon sağlanıyor. Kamunun sosyal güvenlik reformunda ciddiyetinin göstergelerinden biri olarak Emekli Sandığı konusunda ne yapılacağının ortaya konulması ve ele alınması çok önemli. Ankara artık ciddi mi diye merak ediyorsanız, herhalde dönüp bakmanız gereken konulardan biri de bence bu olmalıdır.
Emekli Sandığı ya kamu sigortacılık sisteminin diğer parçaları ile birleşmeli ya da kamu "Hayır kardeşim, o aynı özel şirketlerde olabileceği gibi, benim işyeri planımdır. Çalışanlarıma farklı haklar sağlamak istiyorum, ama özel kesim olarak siz de bunu güvenli bir biçimde şu yöntemle yapabilirsiniz" demelidir.
Umut veren öneriler
Sonuç olarak ortada umut veren reform önerisi var. Üstelik önerilen çerçeve, Türkiye'nin sosyal güvenlikteki birikimini tamamıyla yansıtmaktadır. Bu nedenle başta Çalışma Bakanı Sayın Murat Başegioğlu olmak üzere ilgilileri kutlamak gerekir.
Sosyal güvenlik sistemimizin esas olarak dört ana parçadan meydana geldiğini söyleyebiliriz: Bunlar emeklilik sigortası, sağlık sigortası, sosyal yardım sistemi ve sağlık işletmeciliğidir. Öncelikle, önümüzdeki dönemde bir kara delik halini alma potansiyali gösteren sağlık sigortası sistemimiz kapsamlı bir biçimde elden geçirilmektedir. Genel Sağlık Sigortası düzenlemesine ilişkin öneri bu açıdan kapsamlı ve ayrıntılıdır.
Bireysel için teşvik
İkinci olarak, emeklilik sigortası sistemimizdeki açıkların zaman içinde aylık bağlama oranının azaltılması ve emeklilik yaşının artırılmasıyla tamamen kapatılması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle aslında gönüllü bireysel emeklilik sistemi de, bir kere daha, teşvik edilmiş olmaktadır. Ancak mevcut öneri sistemin maliyetinde bugün için hiçbir indirim getirmemektedir.
Üçüncüsü, yardıma muhtaç olanları fark edecek, sosyal koruma alanını daha kapsayıcı hale getirecek biçimde yardım ve hizmetler tek çatı altında toplanmaktadır. Yoksullukla mücadelenin temel önceliklerden biri olmaya aday göründüğü bir dönemin başında bu yaklaşım fevkalade yararlıdır. İçinde bulunduğumuz sürecin gereklerini doğru kavramaktadır.
Dördüncüsü ise, tüm bu yeni fonksiyonları içerecek yeni bir idari örgütlenme önerilmektedir. Yeni idari yapı son derece basit. Yeni idari yapının görevi, işlevi, etkin bir biçimde yerine getirmektir. Bu amaçla sağlıklı veri tabanları oluşturmaktır.
Yeni yapılanma: SSK yerine SKK
İdarenin yapacağı işin niteliğini değiştirmeye başladığınızda, sonunda yeni bir idari örgütlenme önerisi yapmaktan başka yol kalmıyor. Türkiye'de daha teamüllerle iş yapmayı öğrenemediğimiz için hemen bir dizi yasal değişiklik yapma yoluna gitmemiz gerekiyor. Herhalde havasından ve suyundan olacak, bu topraklarda, 'normal' bir evrim süreci bir türlü yaşanamıyor. Nitekim bu konuda da aynen öyle oluyor.
Teknolojik donanımlı yapı
Kayıt dışı istihdamla daha etkin mücadele edebilmek için gerekli izlemeyi yapabilecek, prim tahsilatlarını takip edebilecek, teknolojik donanımlı bir yeni idari yapılanma öneriliyor. Bu idari yapılanma, yeni sosyal güvenlik sisteminin üç temel fonksiyonunu uhdesinde birleştiriyor: Emeklilik Sigortası, Sağlık Sigortası ve Sosyal Yardım ve Hizmetler. Adına ise Sosyal Koruma Kurumu deniyor. Tüm sistem böylece tek çatı altında birleşmiş oluyor.
Maliyet avantajı kayıt dışı istihdamı artırıyor
Türkiye'nin başına dert olan kayıt dışı istihdamın iki temel nedeni olabilir: Bunlardan ilki kayıt dışı emekçi çalıştırmanın işgücü maliyetlerini çok ucuzlatmasıdır. Kayıtlı istihdam üzerindeki yüklerin fazlalığı kayıt dışına gitmeyi manalı hale getirebilir. Ancak bunu tüm şirketler yine de yapmamaktadır. İkinci neden ise, işletmenin idarenin zayıf olduğunu bildiği için kayıt dışı kalmayı tercih edebilmesidir.
Dikkat edilirse, cezası ne olursa olsun, maliyet avantajı nedeniyle, kayıt dışı istihdamı seçen bir firma aslında idarenin zayıflığına güvenmektedir. İdarenin zayıflığı iki biçimde tanımlanabiilir. İdare ya izleme işlevini yerine getirebilecek donanımdan ve etkin örgütlenme yapısından yoksundur, ya da idarenin faaliyet biçiminde bir problem vardır. Buradaki düzenleme, esasen idari yetersizliği ortadan kaldırmaya yöneliktir. Zaten bir araçtan birden fazla fonksiyon beklenmemeli. Sağlıklı bir sistem için, bir idare oluşururken, arada dönüp dönüp, "Ya şimdi bu yargının sorunlarını çözebilecek mi, siyasetin sorunlarına çare olabilecek mi?" diye sormak en basitinden haksızlıktır. Her idare kendi görevini etkin bir biçimde yaptığında, ortada yalnızca günlük problemler kalacaktır. Nedir yani? Doğrusu ya, biz bu sosyal güvenlik reformu atağını bütünlüklü ve üzerinde çalışılmış olarak gördük. Zaten daha önceki çalışmaları da göz ardı etmiyordu.
Tasarı hâlâ TBMM'ye gelmedi
Ama DPT'nin hazırladığı Katılım Öncesi Ekonomik Program'a hiç baktınız mı? Orada bu konudan bahsedilirken, "2004'te ilgili tasarılar TBMM'ye gönderilecek ve bunlar 2005 yılı içinde yasalaşacaktır" deniliyor. İsa'dan sonra 2005 yılının ocak ayı sona ermek üzere ama tasarı hâlâ TBMM'de değil. Şimdi gelelim emeklilik sigortası sistemi ile ilgili neden utangaç bir öneri yapılmış olabileceğine. Bu arada TÜSİAD çalışmasındaki daha farklı yaklaşımı da vurgulayalım. Gelin bir tartışalım.
YARIN: Bu bahis acaba hiç bitmeyecek mi?


    http://www.radikal.com.tr/7358097358090

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.