Sosyal güvenlikte reforma doğru (5)

İsterseniz önce sosyal güvenlik reformuna ilişkin herhangi bir öneri hangi çerçevede değerlendirilmeli, ona bakalım: Bize kalırsa, sosyal güvenlik sisteminde reform önerisi mevcut ortamda dört ana noktadan bakılarak değerlendirmeye alınmalıdır.
Haber: GÜVEN SAK / Arşivi

İsterseniz önce sosyal güvenlik reformuna ilişkin herhangi bir öneri hangi çerçevede değerlendirilmeli, ona bakalım: Bize kalırsa, sosyal güvenlik sisteminde reform önerisi mevcut ortamda dört ana noktadan bakılarak değerlendirmeye alınmalıdır. Öncelikle sisteme, kendi içinde, bizatihi sosyal güvenlik işlevini nasıl yerine getirdiği açısından bakılmalı. Burada, bugün itibarıyla bakıldığında, elimizde oldukça karışık biçimde örgütlenmiş dört işlev bulunmaktadır.
Sosyal güvenlik kuruluşları bugünkü şartlarda, emeklilik sigortası, sağlık sigortası, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri işletmeciliği yapmaktadır. Ortadaki karışıklık neticesinde, farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına dahil olanlar farklı kalitede hizmet almakta. Bu durum hem emeklilik, hem de sağlık hizmetleri için böyledir. Sosyal yardımlarda ise sistem açıkça keyfi bir biçimde işletilmek üzere tasarlanmış görünmektedir. Ortada ciddi bir koordinasyon ve kontrol problemi bulunmaktadır.
Programa uygun olmalı
Ne yapıldığını tam olarak bilemiyorsanız, kontrol da edemezsiniz. Dolayısıyla ilk olarak ortaya konulan önerinin, işin daha iyi yapılmasına bir katkı getirmesi gerekmektedir. Beyaz Kitap'taki öneri, bu amaçla ortaya konmuş gibi görünmektedir.
İkinci olarak, atılan adımın ülkede yürütülmekte olan iktisadi programa uygun olması gerekmektedir. Türkiye, 2001 krizini takiben hızlı iktisadi toparlanma sürecine girmiştir. Bu süreçte, enflasyon oranı yüzde 80'lerden yüzde 8'lere doğru gerilemekte. faizler yüzde 100'den yüzde 20'lerin altına inmiştir.
Reel faiz oranları daha üç yıl öncesine göre kıyaslandığında yüzde 30'lardan yüzde 10'lar seviyesine gerilemektedir. Üstelik bütün bu gelişmeler hızla toparlanan, üç yıldır her çeyrekte pozitif büyüyen bir ekonomide olmaktadır. Bu hızlı toparlanmanın üzerine oturduğu temel platfom kamu maliyesinde disiplindir. Ekonomide elde edilen mali disiplin kazanımlarını sürekli kılacak her tür önlem, iktisadi istikrarı daha da güçlendirecektir. İşte sosyal güvenlik reformu bu sürece katkı sağladığı oranda faydalıdır. Nitekim, Beyaz Kitap'taki tasarımda bu hususa da dikkat çekilmektedir.
Üçüncü olarak ise, öneriye büyüme sürecinin sürdürülebilirliğine etkisi açısından bakılabilir. Türkiye, şirketler kesiminde ciddi bir değişim süreci içindedir. Ekonomideki hızlı toparlanma sürecinin arkasında verimlilik artışları vardır. Ancak verimlilik artışları esas olarak işgücü piyasalarının esnekliğine dayalıdır.
Çalışan sayısını azaltarak ya da çalışanların ücretlerini artırmayarak gerçekleştirilen verimlilik artışları orta vadede sürdürülebilir değildir.
Sürdürülebilir olan teknolojik yenilenmeye dayalı verimlilik artışlarıdır. Önümüzdeki dönemde ekonomi kayıt içine girdikçe, artan maliyetlerle birlikte bu durumun önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Teknolojik yenilenmeye dayalı verimlilik artışları, yeni teknoloji getiren yatırımları gerektirmektedir. Bu değişimin tamamlanabilmesi için şirketler kesiminin üzerine ek yük getirilmemeli ve tercihan bazı maliyetler
azaltılabilmelidir. Getirilen öneri, bu çerçeveye de uygun görünmektedir.
Şirketlere ek yük binmedi
Maliyetlerde herhangi bir indirim de olmamakla birlikte şirketler kesimine ek bir yük de getirilmemektedir. Buna karşın, Alper-İmrohoroğlu-Sayan çalışmasında önerilen zorunlu bireysel emeklilik sistemini devreye sokmak, "IMF ve Dünya Bankası'ndan borçlanma olanakları aranması ile süresi ve oranı belli geçici vergi konulması" gibi bir dizi ek finansman mekanizmasını düşünmeyi gerektirmektedir. Halbuki, Beyaz Kitap'ta bireysel emeklilik sisteminden hiç bahsedilmese bile, kamu emeklilik sistemini yaşlılık krizine hazırlamak üzere bu sistemdeki aylık bağlama oranlarını, yani emekli maaşlarını kademeli olarak düşürmeyi amaçlayan bir düzenleme aslında 'gönüllü' bireysel emeklilik sistemi için verilmiş bir teşvik anlamına gelmektedir. Mevcut konjonktürde kamu emeklilik sisteminden özel emeklilik sistemine geçişin maliyeti düşünüldüğünde şimdilik atılabilecek adım bu kadar görünmektedir.
Herkesi olumlu etkilemeli
Dördüncü bir önemli nokta ise, işin toplumsal mutabakatla ilgili boyutudur. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği gibi, şu anda ekonomimizdeki temel problemlerden biri iyileşme sürecinin herkesi ve her kesimi aynı hızda olumlu bir biçimde etkilememesidir. Sürecin bunu gerçekleştirebilme potansiyali vardır ama bu yapılması gerekenlerin zamanında yapılmasına ve tedbirlerin etkilerini göstermelerine bağlıdır. Süreç her alanda aynı hızda ilerlememektedir. Böyle tartışmalarda bizim aklımıza hep, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, sevgili Merih Celasun hocamızın son İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşma gelmektedir. "Toplumların, böyle durumlarda, olumluya giden süreçte en çok zarar gören ve en geç rahatlayacak kesimleri önceden tazmin edecek mekanizmalar bulması gerekmektedir."
Bu sosyal güvenlik reform çalışması, son dönemde, bizim dinlediğimiz, en aklı başında, tazmin mekanizmasıdır. Türk toplumunun en muhtaç ve en yoksul kesimlerine yöneliktir. Onları düzenli sosyal koruma ağına dahil etmeyi önermektedir. Bu açıdan da yoksullukla mücadele süreci açısından önemlidir.
Bu bahis hiçbir zaman bitmeyecek mi?
Bugüne kadar iki temel noktanın üzerinde durduk? Öncelikle "Biz bu reformu zaten yapmamış mıydık?" sorusunu dikkate alarak, 1999 reformunu değerlendirdik. İkinci olarak ise, önümüze getirilen önerinin ne anlama geldiğini aktarmaya çalıştık. Şimdi sıra geldi, önümüze konan öneriyi değerlendirmeye.
Bu değerlendirmeyi yaparken, emeklilik sigortası sistemi açısından bir karşı öneri gibi ele alınabilecek TÜSİAD çalışmasına da bir bakmak gerekiyor elbette.
Alper-İmrohoroğlu-Sayan ortak çalışması, 1999 reformuna başarısız bir deneme olarak bakma eğiliminde. Ancak çalışmanın içindeki hesaplar bile 1999 yılındaki parametrik reformların, demografik yapıdaki değişim ile birleşince emeklilik sigortası sistemimizdeki kontrolsüz bir süreci nasıl yavaşlattığını zaten gösteriyor. İlgili çalışmanın en radikal karşı önerisi ise, en son bölümde, birdenbire karşımıza çıkan üç ayaklı emeklilik sigortası sistemine geçiş önerisi. Çalışmaya göre, emeklilik sigortası sisteminde, birinci ayak olan, kamu sigortacılığına ödenen primler ve buradaki maaş azaltılmalı, buna karşılık, ikinci ayak olarak, zorunlu bireysel emeklilik sigortası sistemi bir an önce devreye sokulmalı. Bugün boyutları giderek genişleyen, gönüllü bireysel emeklilik sigortası ise bir üçüncü ayak olarak emeklilik sigortası sistemimizde varlığını sürdürmeli. Böylece kamu sigortacılığının ve belirlenmiş maaş sisteminin ağırlığı azaltılırken, özel emeklilik sisteminin ve belirlenmiş prim sisteminin ağırlığı giderek artırılmalı ve Türkiye 'yaşlılık krizi'ne bu yolla hazırlanmalı. İlk bakışta, 'yaşlılık krizi'nin belirmeye başlayacak ağırlığı nedeniyle bu öneri mantıklı gibi geliyor.
Sosyal katılım önemli
Peki, getirilen önerinin en önemli problemleri nedir? Bize kalırsa, önerinin ilk problemi emeklilik sigortası alanındadır. Bu açıdan bakıldığında, Alper-İmrohoroğlu-Sayan ortak çalışması bir gerçeğin altını çizmekte. Bundan 35-40 yıl sonra sistemimizi olumsuz yönde etkileyecek yaşlılık krizine karşı şimdiden hiçbir somut tedbir alınmamakta ve alınması gereken tedbirler gelecekteki hükümetlerin dirayetine bırakılmaktadır. Dolayısıyla, aslında probleme işaret edilmekte, ancak yaklaşan büyük problem konusunda bir adım atılmamaktadır. Yarın gelecek hükümetlerin otuz yıllık süreç içerisinde hangi konjonktürde ne yapabileceklerini bugünden kayıt altına alabilmek ise mümkün değildir.
Planlar devreye sokulmalı
Bugün yapılabilecek olan belki daha hızlı biçimde kademeli değişiklik planlarını devreye sokmakla uzun vadeli taahhütleri güvenilir kılmak için mekanizmalar geliştirmek arasında tercih yapmak, tercihan bunların ikisini de yapmaktır.
Uzun vadeli taahhütleri güvenilir hale getirmenin bir yolu onları sürekli gündemde tutacak, probleme sürekli işaret edecek ve alınan tedbirlerin uzun vadeli etkilerini sürekli gündeme getirecek, hükümet dışı ihtisas kurumlarına ağırlık vermek olabilir. Burada büyük bir dikkatle sivil toplum kuruluşu demekten kaçınmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı yeni STK'lar değil, STK'lar dahil tüm kamuoyuna malumat-bilgi aktaracak hükümet dışı ihtisas kuruluşlarıdır.
Türkiye'de zihniyet dönüşümü
Bunlar siyasi müdahale alanının dışında olmalı, ve bağımsız bir biçimde iktisat politikası-sosyal politika tartışmalarına malumat sağlamalıdırlar. Bu satırların yazarının, kurucuları arasında olduğu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştıma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin cömert katkısı ile bu tür faaliyetleri desteklemek üzere kuruldu. Ancak bu kurumlar vasıtasıyla ortaya çıkacak zihniyet dönüşümü bu ülkede uzun vadeli plan yapabilmeyi imkân dahiline sokacaktır.
Sağlık reformunun içeriği daha somut olmak zorunda
Beyaz Kitap'ta dile getirilen reform önerilerinin ikinci temel problemi sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilecek dönüşümün içeriğinin belli olmamasıdır. Örneğin özerkleştirilecek sağlık işletmeleri nasıl çalışacaktır? Bunların denetimi nasıl yapılacaktır? Özelleştirme bir yöntem olarak ne kadar gündemdedir? Bu soruların açık cevapları henüz yoktur. Mevcut durum kötü olmakla beraber yeninin nasıl şekilleneceği de belirsizdir. Reform 'Herhalde bundan kötüsü olmaz' mantığıyla başlatılmamalıdır.
Dört temel soru cevaplandırılmalı
Peki burada bize düşen görev nedir?..
Beyaz Kitap'ta geliştirilen öneri kapsamlı bir tartışmanın başlatılabilmesine imkân sağlayacak niteliktedir. Hep birlikte yapmamız gereken aynı zamanda dört temel soruya cevap verecek bir tasarıma katkıda bulunmak olmalıdır: Nasıl daha kaliteli sağlık hizmetinden yararlanabiliriz? Emeklilik günlerimizde, çalıştığımız günlerde sahip olduğumuz refah seviyemizi nasıl koruyabiliriz? Toplumun
desteğe en çok muhtaç kesimlerine tek tek değil topluca ve sürekli bir biçimde nasıl katkı sağlayabiliriz? Tüm bunları yaparken güçlükle ve tüm toplum kesimlerinin fedakârlığı ile sağlanan iktisadi istikrarı nasıl devamlı kılabiliriz?
-BİTTİ-


    http://www.radikal.com.tr/7358717358710

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.