Süleymaniye'ye defin iptal

Danıştay, Yusuf Bozkurt Özal'ın Süleymaniye Camii haziresine defnine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçe: "Ayrıcalık yapmayı gerektirecek olağanüstü bir hal yok." Hafize Özal da aynı yere defnedilmişti.

ANKARA - Danıştay, Yusuf Bozkurt Özal'ın Süleymaniye Camii haziresine defnine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay kararında "Ayrıcalık yapılmasını gerektirecek hiçbir olağanüstü hal yoktur" denildi.
Yusuf Bozkurt Özal'ın Süleymaniye haziresine defnine izin veren Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali için açılan dava sonuçlandı. Danıştay 10. Dairesi oybirliğiyle 9 Ocak 2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. İptal davasını avukat Tezcan Çakır açmıştı.
Danıştay'ın kararında hazirelerin 'cami, tekke gibi dinsel yapıların yanı başında yer alan ve etrafı duvarla çevrili mezarlıklar olduğu hatırlatıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu'na, 'türbe' ihdas etmek, cami haziresine defin izni vermek yolunda yetki veren bir yasa hükmü bulunmadığı vurgulandı.
Devrim yasasına vurgu
Danıştay kararında Anayasa'nın 153. maddesi ile 'devrim yasası' olarak nitelendirilen 1930 tarihli, 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Yasa'sına dikkat çekti. Kararda, "Bu nedenle Yusuf Bozkurt Özal'ın cami haziresine gömülmesine izin veren Bakanlar Kurulu kararı, yetki yönünden 677 sayılı Yasa'ya aykırı düşmektedir" denildi.
Başka yere gömmek yasak
Danıştay, ayrıca 1580 sayılı Belediye Yasası'nın 15. maddesinin 5. bendine dikkat çekti. Bu maddeye göre mezarlıklardan başka yerlere ölü gömdürmemek tüm belediyelerin zorunlu görevi.
1931'de yürürlüğe konulan Mezarlıklar Tüzüğü ve '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası'yla da ölenlerin belediyece tesis olunan mezarlığa gömülmesinin esas olduğunu hatırlatan Danıştay, bunun aksinin ancak 'fevkalade hal'in mevcudiyeti ve 'sıhhi mahzur bulunmaması' gibi iki koşulun birlikte var olmasına bağlı tutulduğunu belirtti. Kararda, "Olayda ise 'fevkalade hal'in varlığından söz etmek olanağı yoktur" denildi ve Bakanlar Kurulu kararının sebep ve maksatca 1593 sayılı yasaya aykırı olduğu kaydedildi.
'Ayrıcalık tanınamaz'
Anayasa'nın 'Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz' hükmünü de hatırlatan Danıştay kararında "Ayrıcalık yapılmasını gerektirecek hiçbir olağanüstü hal bulunmadığı halde Yusuf Bozkurt Özal'a, belediye mezarlığı dışında ayrı bir yere gömülmesine izin veren ve ona ayrıcalık tanıyan Bakanlar Kurulu kararının sözü geçen maddede ifadesini bulan 'eşitlik' ilkesine uygunluğundan söz edilemez."
Sit kararı da var
Kararda, Süleymaniye ve çevresinin 'Kentsel ve Tarihi Sit, Kentsel ve Arkeolojik Sit' alanı olduğu da belirtildi.
Başbakanlık, bu kararı temyiz ederse, temyiz istemini Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu görüşecek.
Hazirede kimler yatıyor?
Yusuf Bozkurt Özal'ın cenazesi, 12 Ocak 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla Süleymaniye haziresine gömüldü. Özal'ın mezarının bulunduğu yerde, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan türbelerinin yanı sıra annesi Hafize Özal ve Nakşibendi şeyhi Muhammed Zaid Kotku'nun mezarları da var. Kotku'nun buraya gömülmesi yolundaki Bakanlar Kurulu kararı, 1980 öncesinde Demirel hükümetince ve Kotku'nun ölümünden daha önce alınmış, bu kararın uygulaması ise 12 Eylül ihtilali sonrasında, Kenan Evren'in de onayıyla gerçekleşmişti.
Özal'ın annesi Hafize Özal'ın buraya defni de yine Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilmişti. Danıştay 10. Dairesi, kararın iptali istemiyle açılan davayı 'ehliyet yönünden' reddetmiş, bu karar temyiz edilmemişti. (Radikal, aa)