TÜSİAD üniversite reformunu hatırlattı: Özerklik sağlanmalı

İSTANBUL - TÜSİAD son günlerde yükseköğretimde tartışılan iki konuyla ilgili açıklama yaparak, yükseköğretimde reform yapılması gerektiğini vurguladı.
TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖK’ün ilahiyat fakültelerine üniversitelerin talep ettiğinden fazla kontenjanlar tanımasını da içeren kararının tartışma konusu olduğu anımsatıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Bu kararın, ülkemizin insan gücü ihtiyacı duyduğu alanlarla ilgili diğer yükseköğretim programları açısından, kaynakların en iyi kullanımı bağlamında sakıncalar doğurması beklenmelidir. Lisans ve ön lisans programlarında öğrenci kontenjanlarıyla ilgili kararların hangi akademik ve işgücü piyasası gereksinimlerine dayanılarak alındığı anlaşılamamaktadır. Türkiye’de 1000 kişiye düşen araştırmacı sayısı 2.3 iken, AB ve OECD ülkelerinde ise bu rakam 6’nın üzerindedir. Yükseköğretimle ilgili düzenlemeler yapılırken Türkiye’deki araştırmacı sayısının artırılması gibi rekabet gücümüzü yükseltecek ve bilgi toplumuna geçişimizi hızlandıracak politikalar da göz önünde bulundurulmalı.”
Sabancı Üniversitesi’nde bölümler arasındaki geçişle ilgili uygulamanın YÖK tarafından engellenmesi konusunda da TÜSİAD’ın görüşü şöyle: “Yaşanan tartışmalar, yükseköğretimde ‘özerklik ve hesap verilebilirlik’ odaklı bir reform ihtiyacının aciliyetini bir kez daha gündeme getirmiştir. Yükseköğretim Kanunumuz merkeziyetçi bir anlayışa sahiptir ve dünyada yükseköğretimin gelişme çizgisine uyum sağlamakta zorlanmaktadır. İdari ve mali özerkliği sağlayan, ademi merkeziyetçi, kurumların yaratıcılığını ve kimliklerini ön plana çıkaran ve üniversitelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir sistemin tasarlanması son derece önemlidir. Böyle bir sisteme ulaşmak için, üniversiteler, kurum içi konularda kendi kararlarını verebilmek için gerçek anlamda özerk olmalıdır. Yeniden yapılanacak sistemde YÖK, yükseköğretimin ve sistemin geleceğine ilişkin konular üzerine hükümete politika önerileri yapacak bir eşgüdüm organı rolünü yerine getirmelidir.”
TÜSİAD’ın açıklamasında yükseköğretimde reform gerektiği vurgulanarak, “Yükseköğretimde reform çalışmalarının geniş tabanlı ve katılımcı bir süreç çerçevesinde yürütülmesi, sistemin tüm kurumları ve paydaşları tarafından reformun özümsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır” denildi. (Radikal)