Uluslararası ilk Türkçe Yeterlik Sınavı

Türkiye dýþýnda yapýlacak Türk diline dair eðitim, sýnav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiþ olan Yunus Emre Enstitüsü uluslararasý ölçekte ilk Türkçe Yeterlik Sýnavý’ný bugün yapýyor. Türk dili, kültürü ve sanatýný tanýtmak üzere dünya genelinde 35 Türk kültür merkezinde faaliyette bulunan Yunus Emre Enstitüsü; British Council, Alman Kültür Merkezi, Fransýz Kültür Merkezi ve Cervantes Enstitüsü gibi birçok kültür merkezinin kendi dillerinde yaptýðý dil yeterlik sýnavýnýn bir benzerini 25 ve 26 Mayýs 2013 tarihlerinde Türkçe Yeterlik Sýnavý adý altýnda gerçekleþtiriyor.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Mýsýr, Ýran ve Japonya’da 10 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirilecek olan Türkçe Yeterlik Sýnavý’nda (TYS) baþarýlý olanlara Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek. Geçerlilik süresi iki yýl olan bu belgeyi alanlar Türkiye’deki üniversitelerin hazýrlýk döneminden muaf olacak. Sýnav sonucunda verilecek TYS Yeterlik Belgesi ayný zamanda Türkiye’deki þirketlerde iþ bulabilmek için Türkçe sertifikasýna ihtiyaç duyanlarý da kapsayacak.