Vatandaşa müjdeli muhtara acı haber!

Vatandaşa müjdeli muhtara acı haber!
Vatandaşa müjdeli muhtara acı haber!
Kamu yönetiminde bürokratik işlemleri azaltan, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli yerine getirilmesini sağlamayı amaçlayan yönetmelikler yürürlüğe girdi


Bundan sonra uyulacak esaslara ilişkin çatıyı belirleyen ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile bazı kamu kurumlarıyla ilgili 170 ayrı yönetmelikte değişiklik getiren yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelik değişiklikleriyle artık vatandaştan sabıka kaydı, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve noter onaylı belgeler istenmeyecek, sabıka kaydında başvuranın yazılı beyanı alınacak.
İşlemler TC kimlik numarası üzerinden değerlendirilecek.

İLK KADEMEDE ÇÖZÜM
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, kamu hizmetlerinin başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru makamı ile karar ve onay makamı arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esas olacak.
İdare, başvuruların doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacak.
Hizmetlerin vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi amacıyla gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açma yetkisine sahip olacak idare, sunduğu hizmetlerin her birini yerine getirecek birim ve görevlileri tespit edecek.
Basılı ortamdaki bilgi ve belgeler elektronik ortama taşınarak, veri tabanları diğer idarelerle paylaşılacak ve böylece kamu hizmetleri elektronik ortamda da sunulmuş olacak. İdare, başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alacak ve hizmetin "e-Devlet Kapısı"na entegrasyonunu sağlayacak.
İdare, kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, sunduğu hizmetlere ilişkin bilgileri ve mevzuatı basılı ya da elektronik ortamda duyuracak. Sunulan kamu hizmetlerinin envanteri kurumsal internet sayfasında ve "e-Devlet Kapısı"nda en güncel şekliyle yayımlanacak.
Yürütülecek hizmet alanlarına göre hizmetin adı, istenen belgeler ve işlemlerin ne kadar süreceği ve şikayet makamlarına ilişkin standart oluşturulacak.

BAŞVURUDA BELGE DÖNEMİ BİTİYOR, BEYAN ESAS OLACAK
Kamu hizmetleri yerine getirilirken, başvuru sahibinden istenen bilgi ve belgelerde de yeni ölçütlere göre hareket edilecek. Bürokratik işlemleri önemli ölçüde azaltacak yeni uygulama şöyle olacak:
- Düzenlemeler beyan esas alınacak şekilde hazırlanacak.
- Zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmeyecek.
- İş sınavlarına başvuru aşamasında sadece sınav için gerekli belgeler istenecek; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenecek.
- İdarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgelerle daha önce başvuru sahibinden alınarak, kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmeyecek.
- İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecek.
- Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenmeyecek. Bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilecek.
- Başvuru sahibinden adli sicil kaydı belgesi yerine yazılı beyan istenecek. İdare, beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edecek. İlgili merciler gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hallerde en geç üç iş günü içinde verecek.
- İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlak ibarelere yer verilmeyecek.
- Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanacak.

YAZIŞMALAR HIZLANACAK
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirler alınacak.
Başvuru esnasında ödenmek zorunda olan mali yükümlülükler, mevzuat dayanaklarıyla birlikte başvuru sahiplerine açıkça belirtilecek. Başvurular hizmet standartlarında belirtilen süre içinde sonuçlandırılacak. Başvuru sonucunun olumsuz olması durumunda ilgiliye gerekçesi bildirilecek, varsa itiraz makamı ve süresi gösterilecek.
Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılacak. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç beş gün, bilgi ve görüş taleplerini ise en geç 15 gün içinde yerine getirecek. İdare, bilgi ve görüş yazıları için 15 günü geçmemek üzere ek süre kullanabilecek. Yazışmalar elektronik ortamda da yapılabilecek.
İdareler, yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idari, teknik ve hukuki düzenlemeleri altı ay içinde gerçekleştirecek.

170 YÖNETMELİKTE YENİ DÜZENLEME
Bürokratik işlemlerin azaltılması çerçevesinde değişik kamu kurumları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarla ilgili 170 ayrı yönetmelikteki değişiklik getiren düzenlemeler de Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle 421 değişik belge ve 215 hizmet alanında noter onayı kaldırıldı.
Bu doğrultuda, Başbakanlık ve bağlı kuruluşları, devlet bakanlıkları ile Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Sağlık, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarıyla ilgili 170 ayrı yönetmelikte de değişiklikler yapıldı.(aa)