Yakalama ve gözaltı yönetmeliği değiştirildi

''Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade
Alma Yönetmeliği''nde değişiklik yapılarak, DGM'lerin görev alanına giren suçlara ilişkin farklı uygulamalar kaldırıldı

''Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade
Alma Yönetmeliği''nde değişiklik yapılarak, DGM'lerin görev alanına giren suçlara ilişkin farklı uygulamalar kaldırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren
değişikliğe göre, doktor ile muayeneye getirilen gözaltındaki kişinin
yalnız kalmaları, muayenenin doktor hasta ilişkisi çerçevesinde
yapılması esas olacak. Ancak, doktor kişisel güvenlik endişesini ileri
sürerek muayenenin kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılmasını
isteyebilecek. Bu istek belgelendirilerek yerine getirilecek. Önceki
düzenlemede, doktorun bu tür istekte bulunmasına ilişkin ifadeler yer
almıyordu.
Sanık/şüpheli ile ilgili kayıtlar konusunda da değişiklik yapıldı.
Buna göre, sanığın, haber verilen yakını veya belirlediği kişinin,
adres ve telefon numarası kaydedilecek.
Haber veren personelin adı, soyadı, sicili ve imzası, haber verme
tarih ve saati, sanık/şüphelinin, hakkında haber verildiğine dair
imzası da kayıt altına alınacak.
Toplu işlenen suçlara ilişkin gözaltı süresi konusunda da
değişiklik yapıldı. Toplu olarak işlenen suç ibaresine açıklık
getirilerek, ''3 veya daha fazla kişinin suça iştiraki'' tarifi
getirildi. Önceki metindeki ''DGM'lerin görev alanına giren suçlar''
ibaresi de çıkarılarak toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin
toplanmasında güçlük, fail sayısının çokluğu ve benzeri sebeplerle
gözaltı süresini cumhuriyet savcısının yazılı emri ile 4 güne kadar
uzatılabilmesi hükme bağlandı. Önceki düzenlemedeki bu sürenin
cumhuriyet savcısının istemin ve hakimin kararı ile 7 güne kadar
çıkarılabilmesine ilişkin hüküm metinden çıkarıldı. Yani, toplu olarak
işlenen suçlarda gözaltı süresi en fazla 4 gün olacak.
''Yakalanan kişi veya şüpheli müdafi tayin edebilecek durumda
değilse, isteği halinde baro tarafından kendisine müdafi tayin
edilir'' hükmü getirildi. DGM'lerin görev alanına giren suçlarda bu
hüküm kapsam dışında bulunuyordu. Bu durumda, herkese avukat tayin
edilecek.
Önceki düzenlemede yer alan ''DGM'lerin görev alanına giren
suçlarda, yakalanan kişi ancak gözaltı süresinin hakim tarafından
uzatılması halinde müdafi ile görüşebilir'' hükmü metinden çıkarıldı.
Buna göre, DGM'lerin görev alanına giren suçlarda da yakalanan kişi
gözaltı sırasında vekaletname aranmaksızın avukatıyla görüşebilecek.
Aynı kapsamda, DGM'lerin görev alanına giren suçlardaki bazı
kısıtlamalar da kaldırıldı. Yakalanan kişilere de avukat isteyip
istemediği sorulacak, isterse yerine getirilecek, gözaltına alındığı
yakınlarına haber verilecek.
Değişikliğe göre, avukat, hazırlık evrakı ile dava dosyasının
tamamını incelemek ve istediği evrakın bir suretini harçsız almak
hakkına sahip olacak. Önceki düzenleme bazı kısıtlamalar içeriyordu.