Yargı satrancı

Yargı satrancı
Yargı satrancı
Yargıda krize neden olan uygulama Danıştay'dan döndü. Danıştay, polislerin amirlerine, savcıların başsavcılara soruşturmalarla ilgili anında bilgi vermesini düzenleyen yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 10. Dairesi, Adli Kolluk Yönetmeliği’nin, kolluk amirinin adli olayları mülki idare amirine derhal bildirmesi ve cumhuriyet savcısının soruşturmaları cumhuriyet başsavcısına bildirmesini zorunlu kılan hükümlerinin yürütmesini, davalı idarelerin savunmaları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar oy çokluğuyla durdurdu. Danıştay kararında, uygulamanın hukuka aykırı olduğunun altı çizilerek, “Dava konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasıyla adli makamların görev ve yetki alanının olumsuz etkileneceği, telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabileceği sonucuna varılması nedeniyle yürütmesinin durdurulması gerekmektedir” görüşüne yer verildi. Karara bir üye karar karşı çıktı. Üye Mustafa Elçim karşıoy açıklamasında, “Davanın idarelerin savunmaları alındıktan sonra incelenmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan karara katılmıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ne değişti Karar ile savcıların Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) iletişimin tespiti, dinlemesi ve kayda alınmasını düzenleyen 135/6. maddesindeki rüşvet, kaçakçılık, silahlı örgüt başta katalog suçlar nedeniyle yapacakları soruşturmaları başsavcıya bildirme zorunluluğu ortadan kalktı. Adli kolluk görevi yapan polis ve jandarmaya adli olayları, yakalama, gözaltı , arama gibi operasyonları derhal üst amirlerine bildirmeyecek.