Yargıtay, yargıca verilen beraat kararını bozdu

Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin beraat kararını bozan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hakim Sadık Gözükara'nın 4 kez mahkum edilmesine hükmetti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Gökçeada Hakimi Sadık Gözükara'ya 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan Yargıtay 6. Ceza Dairesi tarafından verilen beraat kararını bozdu. Genel Kurul, Gözükara'nın bu suçtan 4 kez mahkum edilmesi gerektiğine karar verdi.
Halen Adana Hakimi olarak görev yapan Sadık Gözükara, 1994-1997 yılları arasında Gökçeada'da sulh hukuk, asliye hukuk ve kadastro mahkemelerinde görev yaptığı döneme ilişkin Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nde 'resmi evrakta sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'irtikap' suçlarından yargılandı. Daire, Gözükara'nın 'irtikap' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından beraatine karar verirken, 'kayırma fikriyle yasaya ve hukuka aykırı karar vermek' suçundan 435 bin lira ağır para cezası ve 2 ay 27 gün memuriyetten yoksun kılma cezasına çarptırdı. Daire, verilen bu cezayı da 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası uyarınca erteledi.
Daire'nin kararı, sanık ve Hazine avukatları tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanık Gözükara'ya 'irtikap' suçundan verilen beraat kararını onadı. Genel Kurul, 'Kayırma fikriyle yasaya ve hukuka aykırı karar vermek' suçundan verilen mahkumiyet ve erteleme kararını da eylem 'özel belgede sahtecilik' olduğu gerekçesiyle bozdu. Bunun dışında sanığın diğer eylemleri nedeniyle 'özel belgede sahtecilik' suçundan verilen beraat kararları da bozuldu.
Genel Kurul'un Gözükara'nın 'özel belgede sahtecilik' suçundan dört kez mahkum edilmesi gerektiği yönündeki kararına konu eylemleri şöyle:
"Gökçeada asliye hukuk mahkemesinin 1997/27, 28 ve 30 esas sayılı dosyaları ile ilgili olarak 30 Mayıs 1997'de keşfe gitmediği halde keşif zabıtlarını bilgisayarla yazdırıp dairede imzalatmak,
Asliye hukuk mahkemesine ait bir kısım dosyalarda SİT alanının belirlenmesine ilişkin keşiflere gitmediği halde, dairede keşif tutanakları düzenlettirmek,
Asliye hukuk mahkemesinin 1994/198 esas sayılı dosyasında bacanağı olan Şinasi Karaca'nın davacı konumunda olmasına ve davaya bakmasına yasal engel bulunmasına rağmen dava dilekçesini 13 Ekim 1994'te havale edip, aynı gün tensip yaparak keşif icra etmek, mahalli bilirkişi Nikola Karavasilati'nin söylememesine rağmen ona atfen 'Diğer davacılar taşınmazın bir bölümünü Şinasi Karaca'ya sattılar' biçiminde zapta yazdırıp tutanağı okutturmadan imzalatmak,
Asliye hukuk mahkemesinde 1998/53-54 esas sayılı dosyalarında da aynı şahsın tarafıolduğu davalara da bakıp kabulle sonuçlandırmak,
Asliye hukuk mahkemesinin 1996/131 sayılı dosyasında mahalli bilirkişi İlia Banago ile zilyetlik tanığı Haralanbo Vulgarel keşifte hazır bulunmadıkları halde var göstererek, söylenmeyen görüşlerini bizzat tutanağı yazdırıp imzalarını dairede ikmal ettirmek."

YENİDEN YARGILANACAK

Sanık Hakim Sadık Gözükara, bu karardan sonra Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanacak. Daire, ilk kararında direnebilecek. Gözükara hakkında disiplin yönünden Adalet Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma ise devam ediyor.