Yeni MGK'dan ilk icraat: Fişler imha

Personelin 12'si asker
MGK Genel Sekreterliği'nde sivilleşme süreci büyük ölçüde, görevi 30 Ağustos'ta biten son asker genel sekreter orgeneral Sarıışık döneminde tamamlandı. Sayısı 950'den 250'ye inen personelin sadece 12'si asker.
Belgeler kurumlara iade
Lağvedilen Toplumla İlişkiler Başkanlığı ve Bilgi Toplama Grup Başkanlığı'nın arşivlerindeki belgeler, ait oldukları kurumlara gönderildi. MGK'nın 'harekât planları' ile kişi ve kurumlara yönelik fişler imha edildi.
AB'deki emsalleri gibi
Kampüsündeki askeri birlik çıkarılan kurum, yeni genel sekreter Alpogan yönetiminde AB'deki örneklerine benzedi. Geriye, yok edilen harekât planlarının 12 Eylül sonrası, Türkiye'ye etkisine dair bilinmezler kaldı.
Haber: DENİZ ZEYREK / Arşivi
SERKAN DEMİRTAŞ / Arşivi

ANKARA - Türkiye'nin yakın tarihindeki en tartışmalı kurumlardan biri olan ve 12 Eylül darbesinden sonra önemli bir güç odağı haline gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nin, sivilleşme çalışmaları sırasında psikolojik harekât planlarını ve birçok sivil toplum örgütü ya da kişiyle ilgili kayıtları (fişleri) imha ettiği ortaya çıktı. Sivilleşme sürecinde Genel Sekreterlik'te çalışan 950 personelin bir bölümü başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, ait oldukları kurumlara gönderildi. Kalan 250 çalışan arasında sadece 12'si asker.
MGK Genel Sekreterliği, AB uyum yasaları çerçevesinde değiştirilen eski kanunu ve Radikal'in kamuoyuna duyurduğu gizli yönetmeliğiyle, 'uçan kuştan haberdar' bir kurum halindeydi. Yönetmelikle bünyesinde barındırdığı Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı, psikolojik savaş planları yapıyor; Bilgi Toplama Grup Başkanlığı da kişi, sivil toplum kuruluşları ve partilerle ilgili bilgi topluyordu. Bütün istihbarat örgütlerinin verileri MGK Genel Sekreterliği'nde toplanıyor, Genel Sekreterlik de bunları başka plan ve operasyonlarda kullanmak üzere arşivlerinde biriktiriyordu.
Son asker sekreterden
MGK Genel Sekreterliği'nin geçen yıl önce yasası, sonra da yönetmeliği değiştirildikten sonra başlayan sivilleşme sürecinde önemli adımlar atıldı. Yasa ve yönetmelik gereği küçülüp yeniden organize olması gereken kurumun bu geçiş süreci büyük ölçüde, görev süresi 30 Ağustos'ta dolan son asker genel sekreter orgeneral Şükrü Sarıışık döneminde tamamlandı. 950 kişilik personel sayısı 250'ye düşürüldü. Bunda başta Toplumla iİlişkiler Başkanlığı, birçok görev üstlenmiş birimlerin lağvedilmesi etkili oldu. Geriye kalan personelin içinde sadece ikisi emir subayı, 12 asker var. Asker personelin büyük bölümü de tamamen askerleri ilgilendiren seferberlik konusunda çalışıyor.
Genel Sekreterlik kampüsündeki askeri bölük de taşındı. Kampüsün güvenliği ve günlük protokol ve tören işleriyle ilgilenen bölüğün taşınmasıyla
'askeri' atmosfer büyük ölçüde ortadan kalktı.
12 Eylül 1980'deki askeri dar-beden 2004'teki sivilleşmeye gelinceye kadar, geride çok sayıda Psikolojik Harp Planı ve Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından 'tehlikeli' görünen kişi ve kuruluş hakkında bilgi dosyaları kaldı.
Devletin bütün kurumlarından istediği bilgiyi alabilen ve bu bilgiler ışığında planlar hazırlayan MGK Genel Sekreterliği'nin, kısa ve uzun vadeli psikolojik harp planları ilgili kurumlar tarafından uygulandı. Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde başlayan sivilleşmede önce teşkilat yapı-sı değişti. Toplumla İlişkiler Başkanlığı ve Bilgi Toplama Grup Başkanlığı lağvedilince, bu başkanlıkların arşivlerinin geleceği de netleşti. Başka kurumlara ait belgeler iade edilirken, MGK üretimi plan ve fişler imha edildi.
Artık emsalleri gibi
MGK Genel Sekreterliği artık AB (Malta ve Kıbrıs hariç) başta olmak üzere, birçok ülkedeki benzerleri gibi görevler üstlendi. Genel Sekreterlik MGK'ya gündem hazırlamak, MGK üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak gibi sekretarya işleri yapıyor. Türkiye'nin etrafında olup bitenlere ilişkin kendi görüşünü hazırlayıp ilgili kurumlarla paylaşıyor.
İnternet sitesinde yayımladığı aylık bültenlerde görüşlerini kamuoyuyla da paylaşan kurum, ekim ayında göreve başlayan ilk sivil genel sekreter Yiğit Alpogan'ın koordinasyonunda sivilleşme çalışmalarına devam ediyor.
Alpogan, başta Avrupa Birliği üyeleri olmak üzere sivilleşmenin 'kâğıt üzerinde' olduğunu düşünen ülkeleri ikna etmek için genel sekreterliğin kapılarını basına ve yabancı diplomatlara açacak.