Yeni taslağa göre YÖK Yasası'nın 40 maddesi değişecek

YÖK Başkanı Erdoğan Teziç tüm kurumlardan görüş alarak Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) hazırladığı yasa taslağı üzerinde değişiklikler yaptı.

ANKARA - YÖK Başkanı Erdoğan Teziç tüm kurumlardan görüş alarak Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) hazırladığı yasa taslağı üzerinde değişiklikler yaptı. Teziç'in düzenlemeleriyle oluşan taslak, 2547 sayılı mevcut YÖK Yasası'nın 40 maddesinde değişiklik öngörüyor. Değişikliklerin en önemlileri şöyle:

 • YÖK'ün yetkilerinin ÜAK'a devredilmesine Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle izin vermeyen Teziç'in yeni çalışmasında, Cumhuriyet ve laiklik vurgusu dikkat çekiyor. Milliyetçilik vurgusu, yerini, Atatürk'ün cumhuriyetçilik, laiklik ilkesine bırakırken, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğüne bağlı kurumların oluşturulacağına vurgu yapılıyor. İlkeler bölümünde de çoğunluk ve demokratik katılımdan bahsediliyor.
 • YÖK Yasası'nın amaçlar ve ana ilkeler bölümünde Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine vurgu yapılırken, yeni taslakta yükseköğretim kurumlarının amacının cumhuriyetçi, laik, demokratik, hukukun üstünlüğünü savunan ve insan haklarına dayalı olması öngörülüyor.
 • Taslakla, vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bir anlamda devletleştirilmesi sağlandı. YÖK Yasası'na eklenen 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları' bölümüyle, vakıf yükseköğretim kurumlarının eği-tim-öğretim esasları, öğretim süreleri ve öğrenci haklarıyla ilgili hususların devlet yükseköğretim kurumları için öngörülen hükümlere tabi olacağı vurgulandı. Vakıf üniversitelerinde öğrenci hakları ve disiplinle ilgili işlemlerde de devlet okullarında okuyan öğrencilere uygulanan şartların geçerli olacağı belirtildi.
  Yasaya yeni tanımlar girecek
 • AKP'nin imam-hatip liselilerin üniversiteye girişinde kolaylık
  getiren düzenlemesi TBMM Milli
  Eğitim Alt Komisyonu'nda beklemeye alınırken, yeni YÖK taslağında bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak çalışma yürütüleceği vurgulandı.
 • Taslakla YÖK terminolojisine bilimsel özerklik, stratejik plan, öz değerlendirme, dış değerlendirme (akreditasyon), idari ve mali özerklik, demokratik katılım gibi tanımlar ekleniyor. 'Topluma ve insanlığa hizmet etmek amacıyla araştırmaların yapıldığı, bilimsel bilgi, kuram ve yöntemlerin yaratıldığı, geliştirildiği, öğretildiği, uygulandığı, yayımlandığı, ulusal kültürün evrensel değerlerle yoğrulup yayıldığı, özgür ve yaratıcı düşüncenin geliştirildiği her bilimsel danışmanlığın yapıldığı, bilimsel özerklik ile idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzelkişiliğini haiz yükseköğretim kurumu' ifadesi getiriliyor.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu da üst kurul statüsüne getiriliyor.
 • Sağlık uygulama ve araştırma merkezleri tanımı getiriliyor. Söz konusu merkezler, tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimine ilişkin her türlü uygulama ve araştırmanın yapıldığı aynı zamanda sağlık hizmetinin verildiği kurumları anlatıyor.
 • Öğretim elemanlarının üniversite içi ve dışında özgürce bilimsel araştırma, görüşme ve tartışması için bilimsel özgürlük tanımı, yükseköğretim kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçları ile temel ilke ve politikalarını belirlemek, performanslarını ölçmek, bunlara ulaşmak için izleyecekleri plan olarak da 'stratejik plan' tanımı getiriliyor. Ayrıca tanımlar bölümüne öz değerlendirme, dış değerlendirme, demokratik katılım ile idari ve mali özerklik tanımları ekleniyor.
  Yaş haddi yükseltildi
 • Rektör atamasında öğretim üyelerinin gizli oylarıyla en çok oy alan üç kişi seçilip, YÖK'e gönderiliyor. YÖK ise bunlardan ikisini Köşk'e gönderiyor.
 • Rektörlerin emeklilik yaş haddi 67'den 70'e çıkarılıyor.
 • Öğrencilere oy hakkı verilirken, meslek liselerine ilişkin düzenlemenin Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte değerlendirileceği kaydediliyor. Senato, fakülte yönetim kurulu ve üniversite yönetim kurullarında kendileriyle ilgili konuların görüşülmesi halinde öğrenci temsilcilerinin toplantılara katılabileceği ve oy hakkına sahip oldukları vurgulanıyor.
 • Rektörün 'gerekli görürse, üniversitelerin oluşturulan birimlerinde görevli öğretim elemanlarının ya da personelin görev yerini değiştirme yetkisine sahip' yetkisi kalkıyor.
 • Dekanları YÖK değil bölüm öğretim üyeleri belirliyor.
 • Sözleşmeli profesör tanımı getiriliyor.
 • ÜAK tarafından kurulacak etik komisyon kararı olmadıkça, öğretim elemanlarının akademik unvanlarından yoksun bırakılamayacağı belirtiliyor.
 • 'İdeolojik' ifadesi kalkıyor. Hakkında soruşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı getiriliyor. Disiplin cezalarının, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirileceği, öğrencinin de okuldan atılma kararına on beş gün içerisinde itiraz edebileceği belirtiliyor.