Yönetmelik değişti internete sıkı denetim geldi

Başbakanlığın yeni yönetmeliği, tartışmalı telefon dinlemeleriyle ilgili köklü değişiklikler getiriyor. Kimin kimi dinlediğini belirleyecek özel uygulamalara gidiliyor. Öte yandan yönetmelikle birlikte Telekomünikasyon İletişim başkanlığı'nın internet üzerindeki etkinliği arttırılıyor


Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İnternet Daire Başkanlığı’nın görevleri yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin 24. maddesindeki "Başkanlığın yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır" fıkrası kaldırıldı. Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ile Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon" ibareleri ile dördüncü fıkrasında yer alan "ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon" ibaresi madde metninden çıkarıldı.

YETKİLER YENİDEN DÜZENLENDİ-
Yeni düzenlemeyle TİB’in görevlerinin tanımı yeniden yapıldı. Buna göre, TİB, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak, internet ortamında yapılan ve 5651 sayılı kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapacak ve bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturacak.
İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirleyecek olan TİB, internet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun"da yer alan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kuracak veya kurduracak, bu altyapıyı işletecek veya işletilmesini sağlayacak.

DİNLEME YAPANA 'AİDİYET NUMARASI'
Bugünden itibaren dinlemeleri yapan adli kolluk personeline, kimliğinin belirlenmesini sağlamak amacıyla sicil numaralarından farklı olarak "aidiyet numarası" verilecek. Dinleme kararları, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na, Cumhuriyet savcısının görevlendirdiği kolluk görevlilerinin "aidiyet numarası" ile birlikte bildirilecek.
Böylece "yasadışı dinlendiğini" iddia edenlerin mahkemeye başvurması halinde, savcı emriyle yapılan dinlemeyi hangi görevlinin yaptığını belirlenebilecek.

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ-
Yönetmelikte, başkanlığın diğer görevleri de şöyle sıralandı:
"-İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek.
-Sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkanları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.
-İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, İnternet Kurulunca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları almak.
-Hakim, mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararlarını uygulamak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
-İçeriği belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak resen erişimin engellenmesi kararı vermek ve bu kararı, erişim sağlayıcısına bildirerek gereğinin derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 24 saat içinde yerine getirilmesini istemek.
-Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak."