Yurtdışına evlatlık verilmenin yolu açıldı

ANKARA - Evlat edinmede aracılık faaliyetleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Küçük çocuklara yurtiçinde aile bulunamazsa, yurtdışında da evlat edinilmenin yolu açılakacak.
Bakanlar Kurulu’nun, ‘Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük’ün yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı’ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince hazırlan ve Danıştay tarafından incelen tüzük de böylece yürürlüğe girdi.
Tüzükle evlat edindirmeye ilişkin getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

* Evlât edinmede aracılık faaliyetleriSHÇEK Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

* Çocuk, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olacak.

* Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilecek çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekecek

* Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızası alınacak.

* Evlât edinmek isteyen bekarlar otuz yaşını doldurmuş olacak.

* Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekecek. 

* Kardeşi olan küçükleri birlikte evlât edinmek isteyenler için sıralamaya bağlı kalınmayabilecek.

* Ülkelerarası evlât edinme işlemleri, bu Tüzük ve Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecek

* Ülkelerarası evlât edinme, küçüğün Türkiye’de evlât edinme amacıyla yerleştirilme imkânı bulunamaması ve ülkelerarası evlât edinmenin, küçüğün yüksek yararlarına uygun olmasıyla mümkün olacak.

* Evlât edinme kararından sonra ana babaya ait haklar, yükümlülükler evlât edinene geçecek.

* Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alacak. Evlat edinen isterse küçüğe yeni bir ad verebilecek. Yeni ad verilirken ayırt etme gücüne sahip küçüğün görüşü alınacak. 

* Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına, ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılacak. (Radikal)