Kurucu Meclis üzerine bir teklif

Türkiye'de mutlaka yeni ve sivil bir Anayasa gerekiyor. 1982 Anayasası, Türkiye'nin ve insanımızın gelişmesini engelleyen gayrımeşru bir darbe anayasasıdır ve mümkün olan en kısa zamanda yürürlükten kaldırılması lazımdır.

Türkiye'de mutlaka yeni ve sivil bir Anayasa gerekiyor. 1982 Anayasası, Türkiye'nin ve insanımızın gelişmesini engelleyen gayrımeşru bir darbe anayasasıdır ve mümkün olan en kısa zamanda yürürlükten kaldırılması lazımdır. Aslında, vehimlerden, peşin hükümlerden ve muhalefet saplantısından sıyrılan herkesin bu gerçeği kabul edeceğini düşünüyoruz.
Yapılması gereken, mevcut Anayasa üzerinde geniş bir değişiklik değil, tamamen farklı bir zihniyetle hazırlanmış bir 'Yeni Anayasa' olmalıdır. Bu Yeni Anayasa, 'insan' ı merkez almalı ve 'devlet'e bakış açısını değiştirmelidir.
* * *
1961 ve 1982 Anayasalarını tenkit ederken, bunların darbeler sonrasında darbeciler tarafından yaptırıldığını, bugüne kadar anayasaların millet tarafından hazırlanmadığını belirtmiştik. Buna mukabil, bu anayasaları hazırlamak üzere, darbecilerin atamasıyla teşkil edilen kukla Kurucu Meclisler toplanmıştır. Aslında, darbecilerin kendi zihniyetlerine hizmetkâr yaptıkları hukukçular tarafından hazırlanan 1961 ve 1982 Anayasaları, Millî Birlik Komitesi (1960) ve Millî Güvenlik Konseyi'nin (1980) cuntacı üyeleri tarafından son hâline konulduktan sonra, 27 Mayıs'ta Kurucu Meclis'e ve 12 Eylül'de Danışma Meclisi'ne getirilmiştir.
Burada, darbecilerin dahi Kurucu Meclis ve Referandum ile meşruiyet arayışına giriştikleri görülmektedir.
* * *
Hâl böyleyken, Yeni Anayasa'nın hazırlanmasında mevcut TBMM'nin, bunu sıradan bir Anayasa değişikliği gibi görüşerek kabul etmesi doğru olmayacaktır.
Başbakan Erdoğan'ın talebi üzerine Prof. Dr. Ergun Özbudun'un başkanlığındaki Bilim Kurulu'nun hazırladığı Yeni Anayasa Taslağı, gerçekten mükemmele yakın, çok değerli bir çalışma olmuştur. Bu konuda bazı teklif ve tavsiyelerimizi belirtmeye devam edeceğiz.
Lâkin, bu taslağın, bir kanun tasarısı veya teklifi haline getirilerek TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçirilip Genel Kurul'a sunulması, hem hukukî hem de demokratik bakımdan uygun olmayacaktır.
İdeal olan, Yeni Anayasa'yı hazırlamak için seçim yoluyla ayrı bir Kurucu Meclis'in teşkilidir. Ancak, bu takdirde, büyük bir zaman kaybı yaşanacak ve Genel Seçimler henüz tamamlanmışken milletin ve devletin başına büyük bir gaile açılmış olacaktır.
* * *
Bu konuda teklifimiz şudur:
1. Herhangi bir meşruiyet ve hukuk tartışmasına yol açmamak için, yapılacak iş 'Yeni Anayasa Tâdil Reformu' olmalıdır. Böylece, mevcut Meclis bu konuda yetkili olabilecektir.
2. Adına Kurucu Meclis denilmese de, Yeni Anayasa Taslağı'nın hazırlanacağı bilimsel ağırlıklı bir Kurul teşkil edilmelidir. Bu kurulun nasıl teşkil edileceğine ve çalışma esaslarına dair bir Kanun hazırlanarak yürürlüğe konulmalıdır. 'Anayasa Kurulu'nda, milletin görüşlerini aksettirmesi ve çeşitli kesimlerin mutabakatı hususunda önemli gelişmelerin elde edilmesi mümkün olabilecektir.
3. Anayasa Kurulu, Prof. Özbudun başkanlığındaki Bilim Kurulu'nun hazırladığı taslak üzerinde çalışmalara başlayacak; en geç 6 ayda çalışmalarını tamamlayarak üzerinde anlaştığı metni TBMM Anayasa Komisyonu'na gönderecek ve böylece görevi sona erecektir.
Bu suretle, yeni bir anayasa çerçevesinde hazırlanacak geniş çaptaki Anayasa tâdilleri, Kurucu Meclis benzeri bir teşkilâtlanma içerisinde, çeşitli görüşlerin iştirakiyle hazırlanmış ve üzerinde azamî mutabakat sağlanmış olacaktır.