Ekonominin öncelikli gerekleri

Açıklanan ‘Ekonomik Yeniden Yapılanma Programı’, etkili uygulamaların iyi sonuçları konusundaki beklentileri

Açıklanan ‘Ekonomik Yeniden Yapılanma Programı’, etkili uygulamaların iyi sonuçları konusundaki beklentileri artırmıştır. Bunalımın başlangıcı
olan 22 Kasım’dan bu yana geçen dört ayda, toplumdaki huzursuzluğun azalması yönünde önemli sonuçları getirecek ve pazarlara işlerlik kazandıracak etkili uygulamalara bir türlü geçilememiştir. Uygulama, artık başlamalıdır:
l 21 Şubat’ta dalgalanmaya bırakılan ve hızla artan döviz fiyatları nedeniyle, boğucu bir para darlığı ortamına girmiş bulunan bankacılık sistemine işlerlik kazandıracak bir Merkez Bankası uygulaması, bir türlü başlatılamamıştır. Finansal pazar olağan bir işlerlik kazanamadığı için, yükselmiş faizlerle işletmeler kredi alamamakta, bankalar olağan kredi isteklerini karşılayamamaktadırlar. Finansal pazarlar işlerlik kazanmadan, üretimi artırma ve işsizliği azaltma olanağı yoktur.
l Geçen yıl, yıllık enflasyon hızının altında zam görmüş ücretlerin, şimdi gelinen yıllık yüzde 60-70 düzeyindeki enflasyon hızına göre ayarlanması, henüz sağlanamamıştır. Bu hizmetlilere satın alma gücü kazandırılmadan, esnafın istediği pazar işleyişini sağlama olanağı yoktur.
l Ülkede işsizlik bu kadar yükseldikten sonra, kamu kesimi işletmelerinin personel alımına konulan sınırlamaların gevşetilmesi gereklidir. Kamu kesiminin birçok kesimlerinde fazla bulunan personelin, personele gerek duyulan alanlara kaydırılması için bir uygulama, henüz başlatılamamıştır.
l Siyasetçi baskılarından kaynaklanan hükümet emirleri sonucunda birikmiş bulunan devlet bankaları ‘görev zararları’nın karşılanması yönünde gecikmiş bulunan uygulamalara başlanamamıştır. Kanun gereği olan bu karşılama işlemlerinin hemen başlatılması sağlanmalıdır.
l Batmış ve ‘Sigorta Fonu’na devredilmiş (devletleştirilmiş) olan eski özel bankaların, devlet gücü ve parası ile uygunsuz ve zarar biriktiren çalışmalarını durdurmanın bir yolu bulunmalıdır.
l Devlet işletmelerinin zararlarını en aza indirmeyi amaçlayan bir çalışma henüz ortada yoktur. Bu işletmeler içinde hızla biriken zararların azaltılması sağlanmadan, dış borçla sağlanacak tüm kaynakların bu çatlaklarda yitirileceğinden kuşku duyulmamalıdır.
l Bunalım ortamında özelleştirmeyi hızlandırmanın tek yolu olan ‘halka hisse satılması’ yolunu açmak için bir çalışma da henüz başlatılamamış, bu önemli işimiz, tümden durmuştur.
Bu önlemlerin uygulanmaya konmasındaki gecikmeler, toplumda artan huzursuzluğun temel kaynaklarıdır. Önce bu huzursuzluk kaynakları en aza indirilmelidir. Toplum huzursuzluğu, dönüşümlü yükselişe geçmeye başlamıştır. En başta bu yangının söndürülmesi gereği vardır.