Gönüllerin All-Star'ı Hido

Son maç­la­rın­da New Jer­sey Nets'i 100-84 yendiler. Hi­da­yet Tür­koğ­lu, 19 sa­yı at­tı, 6 asist yap­tı, 3 ri­ba­und al­dı.

Son maç­la­rın­da New Jer­sey Nets'i 100-84 yendiler. Hi­da­yet Tür­koğ­lu, 19 sa­yı at­tı, 6 asist yap­tı, 3 ri­ba­und al­dı. Maç sı­ra­sın­da bir ara sa­ha ke­na­rın­da­ki ka­me­ra­ma­na çar­pıp ha­fif bir sa­kat­lık ge­çi­rin­ce, ho­ca­sı Van Gundy ka­me­ra­ma­nı uyar­dı: "Eğer sa­kat­la­nır­sa bir da­ha maç­la­rı­mı­za gel­me." Çün­kü Hi­do/He­do, al­tın de­ğe­rin­de. Ka­çıp git­miş olan en az beş ma­çı son sa­ni­ye şut­la­rıy­la ge­ri­ye çe­vir­di. Ken­di­ne gü­ve­ni var, so­rum­lu­luk alı­yor, eli tit­re­mi­yor, kri­tik atış­la­rın bir nu­ma­ra­lı ada­mı.
Or­lan­do Ma­gic'in ger­çek 'ma­gi­ci­an'ı, sih­ri­ni de­fa­lar­ca ser­gi­le­di.
Hi­da­yet'in hi­kâ­ye­si, bas­ket­bo­le ye­te­nek­li bir ço­cu­ğun hi­kâ­ye­si­nin do­ğal akı­şı­nın öte­si­ne ge­çi­yor. Yu­gos­lav­ya'dan göç eden bir ai­le­nin oğ­lu ola­rak İs­tan­bul'da doğ­du. Bas­ket­bol­la Bay­ram­pa­şa İl­ko­ku­lu'nday­ken ta­nış­tı, ağa­be­yi­nin an­tre­nör­le­ri ta­ra­fın­dan keş­fe­dil­di. Da­ha son­ra ye­te­ne­ği sa­ye­sin­de Özel Ça­vu­şoğ­lu Ko­le­ji'nden burs ka­zan­dı. Son­ra, ha­len okul­da okur­ken, Efes Pil­sen'e trans­fer ol­du. Bu dö­nem­de Tür­ki­ye ve dün­ya ça­pın­da okul ta­kı­mı ola­rak çok ba­şa­rı­lı ol­du­lar, hat­ta Hi­da­yet, dün­ya şam­pi­yon­lu­ğu sı­ra­sın­da MVP (En De­ğer­li Oyun­cu) ödü­lü­ne bi­le la­yık bu­lun­du.
İlk pro­fes­yo­nel im­za­sı­nı at­tı­ğı Efes A ta­kı­mın­da dört yıl oy­na­dı. 1999-2000 fi­nal tu­run­da, tur­nu­va­nın en iyi be­şi­ne se­çil­di. Bu­nun üze­ri­ne NBA'e git­me ka­ra­rı al­dı. Ken­di si­te­sin­de, "Ame­ri­ka'da­ki avu­ka­tım­la gö­rü­şüp ön­ce­lik­le ba­na ayar­la­dı­ğı 15 ta­kım­la çok iyi bir kamp dö­ne­mi ge­çir­dim. Bu ge­çir­di­ğim dö­nem, be­nim Sac­ra­men­to Kings ta­kı­mı­na 1. tur 16. sı­ra­dan se­çil­me­mi sağ­la­dı. Böy­le­ce NBA'ye en iyi de­re­cey­le se­çi­len ilk Türk un­va­nı­na sa­hip ol­dum" di­yor. NBA'de­ki ilk se­zo­nun­da, ön­ce­le­ri hay­li he­ye­can­lan­dı, uyum so­run­la­rı ya­şa­dı ama se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da ken­di­ne gel­miş­ti. 20012002 se­zo­nun­da çay­lak­lar All­Star kad­ro­su­na se­çil­di. Tur­nu­va sı­ra­sın­da üç­lü maç­lar­da şam­pi­yon­luk ka­zan­dı, ödü­lü­nü gö­zü gi­bi sak­lı­yor. Bir yıl son­ra şam­pi­yon San An­to­ni­o Spurs'e ta­kas edil­di. Ay­nı se­zon, Adi­das'ın rek­lam fil­min­de Tim Dun­can ile oy­na­dı. Se­zon so­nun­da da, baş­ka tek­lif­le­re iti­bar et­me­ye­rek, Or­lan­do Ma­gic ile al­tı yıl­lık bir an­laş­ma yap­tı. İki ta­raf için de ha­yır­lı ol­du. Ge­çen se­zo­nun ilk bö­lü­mün­de sa­kat­lık­lar ge­çir­se de, ikin­ci ya­rı­sın­da­ki per­for­man­sıy­la Or­lan­do Ma­gic'in dört yı­lın ar­dın­dan pla­yoff'la­ra kal­ma­sın­da önem­li bir rol oy­na­dı.
Doğ­ru­su, bu yıl­ki ba­şa­rı­sı­nın ar­dın­dan her­kes onun All­Star'a se­çil­me­si­ni bek­li­yor­du. Me­mo'nun ge­çen se­zo­nu ne ka­dar ba­şa­rı­lıy­sa, Hi­da­yet'in bu se­zo­nu da o ka­dar ba­şa­rı­lıy­dı. Se­çil­me­yi­şi, sa­de­ce ken­di­si­nin de­ğil, pek çok bas­ket­bol oto­ri­te­si ve bas­ket­bol­se­ve­rin ha­yal­kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­ma­sı­na yol aç­tı. Hat­ta Char­les Bark­ley bi­le bu­nu hak­sız­lık ola­rak yo­rum­la­dı. Biz­ce de öy­le. Kim­se­nin sa­kat­lı­ğı­nı is­te­me­yiz ama, Me­mo'ya ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi, bel­ki bu yıl da kad­ro­dan mec­bu­ren ek­si­len bi­ri olur, ye­ri­ne Hi­da­yet ge­çer di­yo­ruz.
Sağ­lam, ken­din­den kuş­ku­su ol­ma­yan, is­tik­rar­lı bir spor­cu. Bu se­zon 19.6 sa­yı or­ta­la­ma­sıy­la Dwight Ho­ward'ın ar­dın­dan Ma­gic'in en sko­rer ikin­ci oyun­cu­su. Üç yıl­dır ço­cuk­luk aş­kı ile mut­lu bir ev­li­lik sür­dür­me­si, onu da­ha da is­tik­rar­lı yap­tı. Ge­çen yı­la gö­re çok da­ha uzun sü­re sa­ha­da ka­lı­yor, Or­lan­do Ma­gic'in bel­ki de en gü­ve­ni­lir ele­ma­nı. Ser­best atış çiz­gi­sin­den yüz­de 83.4 isa­bet ora­nıy­la şut atı­yor, sa­ha içi isa­bet ora­nı ise yüz­de 44.5'a yük­sel­di. Ri­ba­unt or­ta­la­ma­sı 6, asist or­ta­la­ma­sı 4.4. Ta­kı­mı­nı de­fa­lar­ca ip­ten kur­tar­dı­ğı gi­bi, ye­nil­dik­le­ri maç­lar­da bi­le ba­şa­rı­lı ol­du. Do­ğu Kon­fe­ran­sı'nda üst üs­te iki haf­ta, 'haf­ta­nın oyun­cu­su' se­çil­di. Or­lan­do Ma­gic'in sa­ha­sın­da Dal­las Ma­ve­ricks'e 10798 ye­nil­di­ği maç­ta, NBA ka­ri­ye­rin­de ilk kez trip­le­do­ub­le yap­tı ve ma­çı 13 sa­yı, 13 asist, 12 ri­ba­unt­la ta­mam­la­dı. Sırf bu yüz­den bi­le hak­kın­da bir ya­zı yaz­sak, ye­ri­dir. Ger­çi bir ara­lar ken­di­si­ni (Meh­met Okur ile bir­lik­te) va­tan hai­ni ilan et­me­nin eşi­ği­ne gel­miş­tik ama, uma­rım bun­dan son­ra mil­li ta­kım­da Hi­do ile Me­mo'dan da­ha faz­la ya­rar­lan­ma­yı be­ce­re­bi­li­riz.