Partizanlığa ortak muhalefet!

Radyo ve televizyon yayınlarını partizanlığın en ilkel biçimine bırakacak Anayasa değişikliği kanunlaşmak üzere. Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e geri gönderdiği kanun, Anayasa Komisyonu'nda aynen kabul edilmiş.

Radyo ve televizyon yayınlarını partizanlığın en ilkel biçimine bırakacak Anayasa değişikliği kanunlaşmak üzere. Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e geri gönderdiği kanun, Anayasa Komisyonu'nda aynen kabul edilmiş. Meclis'teki tek muhalefet partisi olan CHP de oylamada iktidarın peşine takılmış.
Eskiden beri iktidar partileri, radyo ve televizyon yayımlarını denetimi içinde tutmak istemişler, muhalefet de yayımda partizanlığın karşısında olagelmiştir. Yayımlarda yansızlığın ve özerkliğin karşısında ilk kez muhalefetle iktidar elbirliği yapmaktadır.
1982 Anayasası'nın 133'üncü maddesinde, "Radyo ve televizyon istasyonları, ancak Devlet eli ile kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde düzenlenir" ve "Kurumun yönetim ve denetiminde, yönetim organlarının oluşturulmasında ve her türlü radyo ve televizyon yayınlarında tarafsızlık ilkesinin gözetileceği"^ denilmektedir.
Bu madde 1993 yılında, "Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir" biçiminde değiştirildi.
Uygulamayı düzenlemek üzere 1994'te çıkarılan kanunda, 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu' (RTÜK) kurulması öngörüldü. Dokuz üyeli bu kurulun beş üyesi iktidar partisinin (veya koalisyona katılan partilerin), dört üyesi de muhalefet partilerinin gösterecekleri adaylar arasından TBMM tarafından seçilecekti.
Bu madde, 2001 yılında, 'İktidar-muhalefet dengesi gözetilerek kurulan üye seçim sisteminin çok çabuk bozulduğu, iktidar-muhalefet dengesini yansıtamaz duruma gelindiği, ayrıca altı yıl görev süresi olan Üst Kurul üyelerinin hiçbir zaman TBMM'deki iktidar-muhalefet dengesini korumadığı' gerekçesiyle değiştirilmiştir. Bu değişiklikle kuruldaki beş üyenin başkanlık divanının oluşum formülüne uygun olarak Meclis Genel Kurulu'nca, diğer dört üyenin de, YÖK'ün, Gazeteciler Cemiyeti'nin ve MGK'nın göstereceği adaylar arasından Bakanlar Kurulu'nca seçilmesi kararlaştırılmıştır.
Siyasal partilerin aday göstermesiyle ilgili bu değişiklik Anayasa Mahkemesi'nce durduruldu. İşte bugünlerde konuşulan Anayasa değişikliği, Anayasa Mahkemesi kararını dayanaksız bırakmak ve siyasal partilerin RTÜK üyelerini atamasını meşrulaştırmak için yapılmaktadır.
Meclis, Cumhurbaşkanı'nın geri gönderme yazısını, 'Aynen iade' ile
cevaplama yoluna girmiştir.
Anayasa değişikliği, ilk oylamada Meclis'ten, 21 ret oyuna karşı 378 kabul oyuyla geçmiştir. Kabul oylarının önemli bir kısmı CHP'lidir; 'Aynen iade' raporuna komisyonda da CHP'liler katılmışlardır.
Böylece, RTÜK'ün siyasallaştırılması eylemi, ay sonuna kadar, Meclis'te oylanarak, tamamlanacaktır. Eyleme bütünüyle CHP ortaktır.
Değişikliğe göre, RTÜK'ün dokuz üyesi parti grupları üye sayısı oranına uygun olarak AKP ve CHP arasında paylaşılacaktır. Bugünkü sandalye dağılımına göre altı üye AKP'nin, üç üye de CHP'nin gösterdiği kişiler arasından seçilecektir. Bunlar partilere 'kayıtlı olmayacaklar', ama seçimlerinden başlayarak, 'AKP'li üye' ya da 'CHP'li üye' olarak anılacaklar, tanıştırılacaklar, bilineceklerdir.
Kanunun, demokrasi ilkeleriyle, basının tarafsızlığıyla, üst kurulların özerklik ilkesiyle, RTÜK'ün yansız olma gereğiyla bağdaşır tarafı yoktur. Ayrıca, bana göre davranış ahlaki de değildir.
Oylama gizli yapıldığından maalesef bu kanuna oy verenlerin adlarını bilemiyoruz, ama bu paylaşımdan sorumlu CHP yöneticilerini biliyoruz.